postheadericon Caritas parafialny

Istota Caritas


Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie (...) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili' (Mt 25, 36-40).

     Caritas jest to rodzaj miłości - miłości miłosiernej, bratniej, wspierającej, akceptującej, do której wzywa nas i uzdalnia Jezus Chrystus. Owa miłość przejawia się w bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym słabym i ubogim, bez względu na rasę, wyznanie czy narodowość.  I to właśnie stanowi istotę i rację bytu organizacji o nazwie Caritas.
     Papież Benedykt XVI w Encyklice Deus caritas est pisze:
„charytatywna posługa wdowom, sierotom, więźniom, chorym i wszystkim potrzebującym należy do istoty Kościoła w równej mierze jak posługa sakramentów i głoszenie Ewangelii” (Deus caritas est, 22). Miłość chrześcijańska nie powinna być jedynie indywidualnym aktem poszczególnych wiernych, ale musi również móc wyrażać się w formie aktu kościelnego: „Również Kościół jako wspólnota winien wprowadzać miłość w czyn. Konsekwencją tego jest fakt, że miłość potrzebuje również organizacji, aby możliwa była uporządkowana służba wspólnotowa” (Encyklika Deus caritas est, 20).
     Nawet w najbogatszym i najsprawiedliwszym społeczeństwie niezbędna będzie Caritas bowiem i tam będą istniały cierpienie, nędza i samotność, nieustannie wołające o pomoc i pocieszenie. Dlatego też istnieją w Kościele instytucje i ludzie, którzy prowadzą działalność charytatywną na różnych poziomach, wypełniając przykazanie miłości bliźniego.

 

Historia i struktury organizacji Caritas

 

     Kościół Katolicki od początku swego istnienia czynił posługę miłości i miłosierdzia. Sam Jezus Chrystus pomagał ludziom będącym w potrzebie, chorym, cierpiącym i nakazał czynić tak Apostołom i wszystkim członkom Kościoła. W historii kościoła było kilka wielkich postaci świętych, którzy w sposób szczególny odznaczali się chrześcijańską miłością, m.in.: Franciszek z Asyżu, Ignacy Loyola, Jan Boży, Wincenty a Paulo, Jan Bosko, Alojzy Orione.
     Ówczesna działalność charytatywna prowadzona była jednak w sposób  rozproszony i zdecentralizowany. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto ujednolicać i centralizować funkcjonującą już w różnych  formach działalność dobroczynną. Powstały wyspecjalizowane organizacje kościelne, których zadaniem było właśnie niesienie pomocy bliźnim, potrzebującym.
     W 1929 roku powołano w Polsce organ o zasięgu krajowym pod nazwą Instytut Caritas, którego głównym zadaniem była koordynacja działalności powstających  w latach trzydziestych diecezjalnych organizacji Caritas. Caritas diecezjalne grupowały wszystkie organizacje kościelne, prowadzące działalność charytatywną, np. stowarzyszenia, instytucje zakonne, bractwa, solidacje. Działalność dobroczynna Kościoła prowadzona była również w czasie zawieruchy wojennej, a w latach powojennych zaobserwowano jej burzliwy rozwój. Niestety, w 1950 roku na mocy dekretu ówczesnych władz komunistycznych, zlikwidowano kościelną Caritas, a na bazie jej majątku utworzono instytucję propaństwową pod nazwą Zrzeszenie Katolików Świeckich „ Caritas”. Przez długie lata działalność charytatywna instytucji kościelnych była mocno ograniczona i uzależniona od czynników państwowych. Dopiero od roku 1989 zaczęto na powrót tworzyć kościelne, diecezjalne organizacje Caritas, które powołano we wszystkich 44 diecezjach i archidiecezjach. Jako organ nadrzędny, koordynujący działania poszczególnych Caritas diecezjalnych ustanowiono  10 października 1990 roku organizację ogólnokrajową pod nazwą Caritas Polska. 

 logo caritas    Caritas Polska prowadzi działalność charytatywną w kraju jak również poza granicami, współpracując w tym zakresie z Caritas Europa oraz Caritas Internationalis – organizacją globalną, która skupia instytucje Caritas ze  194 państw i terytoriów całego świata.
     Głównym celem Caritas jest prowadzenie działalności charytatywnej i humanitarnej w zakresie potrzeb materialnych i duchowych człowieka, wynikającej z ewangelicznego przykazania miłości i szanującej godność każdej istoty ludzkiej.

 

Parafialne Zespoły Caritas


     W pracach pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej (2002-2005) uznano głęboką potrzebę ożywienia posługi charytatywnej w działalności duszpasterskiej Kościoła opolskiego (Dokument Posynodalny – „Działalność charytatywna w parafii”). Ową posługę należy  realizować przez działające w parafiach zespoły charytatywne, czyli grupę osób, która w imieniu parafii i pod przewodnictwem księdza proboszcza prowadzi w sposób planowy
i systematyczny dzieła miłosierdzia. Powołane w okresie posynodalnym liczne PZC, działając w strukturach Caritas stanowią podstawowe  ogniwo tej organizacji i realizują następujące cele statutowe:
- prowadzenie działalności charytatywnej rozumianej jako służba potrzebującym w duchu Jezusa Chrystusa, - działalność humanitarna i społecznie użyteczna, - realizacja celów i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Opolskiej, - koordynacja działalności charytatywnej na terenie parafii.

 

 Parafialny Zespół Caritas w Łambinowicach


     Parafialny Zespól Caritas przy parafii Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach został powołany decyzją dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej, ks. Arnolda Drechslera z dnia 07.12.2005 roku. Działa na mocy statutu Parafialnego Zespołu Caritas dla parafii diecezji opolskiej (tekst statutu).


         Formy działalności charytatywnej zespołu uzależnione są głównie od inwencji i zaangażowania członków. Działania pomocowe PZC Łambinowice prowadzi w następujących formach:
- dożywianie dzieci z biednych rodzin,
- zakup żywności i dystrybucja paczek żywnościowych oraz drobnych upominków  świątecznych,
- bezpośrednia pomoc finansowa rodzinom potrzebującym,
- organizacja spotkań okolicznościowych dla osób chorych i samotnych z naszej parafii.
Na wymienione formy działalności wydatkowano ogółem 5755,00 pln.
     Zespół prowadzi również zbiórki żywności, odzieży, mebli i innych produktów, które następnie przekazywane są osobom potrzebującym. Ostatnią tego typu akcję przeprowadzono w minionym roku, a zebrane produkty wspomogły powodzian z parafii Żelazna na Opolszczyźnie.

      Ważnym punktem działalności PZC jest coroczny udział w  programie Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE (PEAD). Zadaniem zespołu jest przywiezienie i dystrybucja wśród potrzebujących przydzielonej parafii żywności oraz kompleksowe rozliczenie roczne całej akcji. W ciągu pięciu lat realizacji programu w naszej parafii PZC rozdysponował prawie 59 ton  różnorakiej żywności. Wartość rynkowa przekazanej tylko w ubiegłym roku żywności wyniosła około 27500,00 pln.
     Członkowie zespołu starają się dostrzegać potrzeby ludzi i nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Nie wszystko jednak są w stanie w porę dostrzec i zareagować, dlatego bardzo ważne są podpowiedzi, sugestie, czy też wnioski ze strony parafian.
     W prace PZC, oprócz aktywnych członków, zaangażowana jest również grupa wolontariuszy, którzy w miarę potrzeby służą pomocą w różnych akcjach zespołu, za co składamy im serdeczne Bóg zapłać.

 

Wolontariat


     samarytaninWolontariat (łac. Volontarius - dobrowolny, ochotniczy) jest to ruch, którego zadaniem jest dobrowolna, nieodpłatna i świadoma praca na rzecz innych ludzi, nie związanych więzami rodzinnymi, koleżeńskimi lub sąsiedzkimi. Za   pierwowzór wolontariusza można uznać miłosiernego Samarytanina, który troskliwie opatrzył rany nieznanego wędrowca, napotkanego w drodze z Jerozolimy do Jerycha  (por. Łk 10, 30-37).
     Wolontariat jest szansą dla każdego, niezależnie od rasy, płci, narodowości, przekonań politycznych, wyznania, czy też stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.


Wolontariat pozwala na:
- rozwijanie posiadanych umiejętności,
- odkrywanie nowych talentów,
- nabywanie doświadczeń w różnych dziedzinach,
- nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
- uzyskanie satysfakcji,
- odkrywanie sensu pomocy innym,
- przygotowanie do przyszłej pracy (zapis w CV),
- ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania naszego serwisu do potrzeb użytkowników oraz celach statystycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce, czytając naszą politykę prywatności.

Akceptacja cookies z serwisu.

EU Cookie Directive Module Information